sábado

74.a acentuación

interes (in te RéS)- oropéndola - evidéncia (e vi DEN cia) - sabedór (sa be DOR) - conjunto - excavación - desiérto (de SIER to) - ofendido - autentico (au TéN ti co) - canción - extrémo (ex TRE mo) - ímpetu - manufactúra (ma nu fac TU ra) - expresádo (ex pre SA do) - vívido - vivificante - alucinógeno - piramide (pi Rá mi de) - humáno (hu MA no) - rapáz (ra PAZ)- fenoméno (fe Nó me no) - veinticínco (vein ti CIN co) - olvidádo (ol vi DA do) - sospechoso - sosteníble (sos te NI ble) - vivaracho - animádo (a ni MA do) - peliculon (pe li cu LóN) - atravesádo (a tra ve SA do) - espontáneo - veintiócho (vein ti O cho) - discurso - soledád (so le DAD) - espeluznánte (es pe luz NAN te) - frígido - tembloróso (tem blo RO so) - acústica - discernir - malpáso (mal PA so) - traspiés

No hay comentarios: